Echtscheiden.nl1

Het is beter te weten wat we hebben, dan te denken aan wat we missen
Echtscheiden.nl2
Je hebt niets aan vrijheid, als je geen vrijheid hebt vergissingen te maken
Echtscheiden.nl3

Het belangrijkste in het leven is weten wat het belangrijkste is
Echtscheiden.nl4
Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zal je altijd krijgen wat je altijd al hebt gekregen
Echtscheiden.nl5
Wees niet bang een grote stap te zetten, je kan een ravijn nooit in kleine stapjes overbruggen
Echtscheiden.nl6
Wijsheid is te leven in het heden, te plannen voor de toekomst en te genieten van het verleden
Echtscheiden.nl7
Geluk is wanneer je denkt, wat je zegt en wat je doet in evenwicht zijn
Echtscheiden.nl8
Opgeven betekent niet dat je zwak bent, het betekent dat je sterk genoeg bent om los te laten
Echtscheiden.nl9

Het leven is wat je gebeurd, terwijl je plannen maakt om te leven
Echtscheiden.nl10

Nieuwsgierig- heid is het begin van wijsheid
Echtscheiden.nl11

Je waarde zit in wat je bent en niet in wat je bezit
Echtscheiden.nl12
Geluk is afhankelijk van wat je kan geven, niet van wat je kunt krijgen
 

Training echt-scheiden

 

Een volledig interactieve training voor de deelnemers.


Doen is Leren


Het gehele echtscheidingsproces komt aan de orde, van intake tot en met het afsluitende convenant van partijen. Niet alleen de financiële, fiscale en juridische zaken komen aan de orde, maar tevens ook de emoties en verleden, heden en toekomst van de partijen.

Men verkrijgt inzicht in de wijze waarop de gemaakte afspraken vastgelegd kunnen worden in een vaststellingsovereenkomst/convenant.


Niet communiceren is onmogelijk.


In conflictsituaties is het belangrijk om de juiste gereedschappen voorhanden te hebben om een prettige en vloeiende communicatie te bewerkstelligen. Ook de kennis en vaardigheid te hebben om doelgericht en effectief met betrokkenen naar een gewenste oplossing te komen.

Met voldoende kennis heeft de bemiddelaar de regie over het proces.

 

Doelstelling van de training


U krijgt kennis aangeboden op financieel, fiscaal en juridisch gebied en leert deze integraal in te zetten zodat scheidende partijen zelf instaat zijn opties te genereren, voor zich zelf te beoordelen wat het beste bij hen past, om vervolgens een eigen financiële toekomst te creëren.

U leert welk effect kennis heeft op communicatie en hoe denkkaders, drijfveren en gedragspatronen effect hebben op uw mediation-/coaching stijl en de neutraliteit van u als echtscheidingsbemiddelaar/coach

 

Voor wie


Voor professionals, als (familie)mediator, advocaten, notarissen en financieel adviseurs/planners die ervaring hebben over het proces van Echt-Scheiden en hun kennis over de materie willen verrijken.

 

Aandachtspunten en leerdoelen


- ouderschapsplan 

- gemeenschap van goederen, huwelijkse en/of partnerschap voorwaarden

- inkomen verdeling, kinder- en partneralimentatie, trema normen, co-ouderschap en budgetteren van inkomen (financieel alimentatieplan)

- fiscaalpartner, toeslagen, fiscaliteiten

- de eigen woning, hypotheek, aflossingen en wat te doen bij scheiden

- levensverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen,

- wat te doen met lijfrente verzekeringen, stamrecht en het fiscale regiem

- Pensioen Wet en Wet Pensioen Verevening

- vermogensverdelingen en inboedelverdeling

- erven en schenken 2010 en uitsluitingclausule

- de ondernemer en scheiden

- soorten vaststellingsovereenkomst/convenant

 

Interactief


De training biedt een afwisseling tussen theorie en praktijk om de kennis en vaardigheden tot leven te brengen. Met behulp van praktijk casussen en inbreng van de deelnemers leert u uw kennis te ontwikkelen, toe te passen in de praktijk en uw verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat.

Als Bemiddelaar merkt u hoe meer inzicht te verkrijgen in gedrag van ouders en kinderen en vragen en hoe u optimaler kunt begeleiden.

 

Investering


Twee daagse training.

Kosten voor deelname: € 750,-- incl btw per persoon

inclusief lesmateriaal, uitgebreide lunch, koffie/thee

 

Data en locatie


Tiendeveen            van 10.00 uur tot max 17.30 uur

Amersfoort            van 10.00 uur tot max 17.30 uur

Arnhem                 van 10.00 uur tot max 17.30 uur

 

Deze training wordt gegeven door:3


A. Tolman , NMI gecertificeerd Mediator/MFP

André Tolman is enerzijds mediator, gecertificeerd financieel planner en afgestudeerd Master Financial Planner aan de Universiteit te Amsterdam en anderzijds geeft hij samen met zijn partner Yvonne Gorree trainingen op gebieden van systemisch werk, Enneagrammen en NLP. André is tevens group and personal NLP coach en mediator waarbij “de menselijke waarden” centraal staan.

 

Aanmelden.